nieuws

Terugblik op de Vredesweek 2018

Van 21 september tot 2 oktober 2018 vond de 29ste Vlaamse Vredesweek plaats. Met ‘Iedereen Thuis’ zette de campagne in op vrede in eigen samenleving. Een belangrijk thema, immers, waar je ook woont, vandaan komt of terechtkomt, iedereen wil een plek waar hij/zij zich veilig weet, geborgen voelt en zichzelf kan zijn. Het ontbreken van zo’n plek zorgt voor onrust, frustratie en soms zelfs agressie.

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen die op 14 oktober plaatsvonden, riep de Vredesweek alle Vlaamse gemeenten op om te investeren in een lokaal vredesbeleid dat een thuis voor iedereen mogelijk maakt. We schreven de gemeenten aan met een aantal concrete aanbevelingen. Deze boodschap werd uitgedragen dankzij een breed netwerk van samenwerkende organisaties en politieke bewegingen. 30 organisaties uit het maatschappelijk middenveld en 4 politieke bewegingen ondersteunden de Vredesweek inhoudelijk en/of financieel.

Verspreiding en duiding van de boodschap

Diverse materialen maakten het thema voor toegankelijk voor een ruim publiek en gaven het de nodige diepgang mee. Vaste waarden zijn de inspiratiebundel en een duidelijke Q & A. Een speerpunt is zoals steeds het dossier. Hierin schreven we de aanbevelingen voor een lokaal vredesbeleid duidelijk uit en illustreerden ze aan de hand van inspirerende good practices. Dit document vormde de leidraad voor het beleidswerk van de campagne.

Naast de algemene informatie boden we leerkrachten een divers pakket educatieve producten aan. De werkgroep Vredeseducatie van Pax Christi Vlaanderen, Studio Globo en School zonder Racisme stonden in voor dit aanbod. Iedere partner zette het eigen materiaal rond de thematiek in de kijker. Daarnaast ontwikkelde de werkgroep vier gratis downloadbare lesbrieven, op maat van de verschillende leeftijdsgroepen. Met succes, want zo’n 2.121 personen bestelden een educatief product of downloadden het van de website.

Bezinnende inspiratie

Zoals ieder jaar had de Vredesweek-campagne een stevige spirituele gronding. ‘Vierend & Bezinnend’, een pakket inspirerende teksten, gebeden en audiovisueel materiaal, samengesteld door de werkgroep Vredesspiritualiteit, werd voor de tweede maal digitaal en in afleveringen verspreid. 576 mensen schreven zich in en ontvingen tijdens de campagneweken om de twee dagen een inspirerend bezinnend aanbod. De suggesties voor de liturgie en homilie voor vredeszondag 23 september en de Franciscaanse vredeswake waren digitaal en als print-out beschikbaar en werden ruim opgepikt.

Via vredeswakes en -wandelingen op initiatief van lokale groepen stapten enkele honderden mensen op een spirituele en bezinnende manier mee in de campagne. Op vrijdag 21 september werden tussen 18.00 en 18.15 u. in alle bisdommen van ons land de klokken van alle kerken geluid. Een bijzonder moment… In Vlaanderen werd hierbij met dank aan de Bisschoppenconferentie uitdrukkelijk de link gelegd met de Vlaamse Vredesweek.

Activiteiten en acties over heel Vlaanderen

De Vredesweek spreidde over heel Vlaanderen haar vleugels uit. In aanloop naar en tijdens de campagneperiode vonden 38 activiteiten plaats. Naast sensibiliserende acties en de eerder vermelde bezinnende activiteiten, schoven we drie types activiteiten naar voor. Een eerste waren er de gespreksavonden (‘Thuis in mijn gemeente’), waar we lokaal dieper ingingen op aanbevelingen die voor de gemeente van belang zijn. Een keynote speaker leidde de gesprekken in waarin de deelnemers samen nadachten over hoe het in hun gemeente ‘beter kan’. Een volgende type activiteit was het ontmoetingsdiner (‘Rond de tafel’), een concept waarbij buurtbewoners aan tafel schuiven met een ‘onbekende’ en bij een heerlijke maaltijd in gesprek te gaan met elkaar. Als leidraad kregen de tafelgenoten een heus ‘gespreksmenu’ mee. Bij de laatste type activiteit, ‘Maak thuizen van huizen’ zetten we, als good practice,  plekken in de kijker die al een thuis zijn voor mensen. Dat gebeurde door bij vaste activiteiten van organisaties de link te leggen met de Vredesweekthematiek, een spreker uit te nodigen of een vertelmoment te organiseren.

De vele activiteiten waren mogelijk dankzij de nauwe samenwerking met Vredesweekpartners. Ook wensen we nadrukkelijk lokale groepen te bedanken, die ook vandaag blijven verder werken in aan vrede in eigen samenleving. We denken zo in het bijzonder aan het Vredeshuis Aalst, de Pax Christi groepen in Brugge en Hasselt en de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent.

Bereik

De Vredesweek 2018 slaagde erin om de thematiek van de Vredesweek over heel Vlaanderen bekend te maken en zo de oproep ‘Iedereen Thuis’ op de agenda te zettten. We denken bijvoorbeeld aan de afname van het inhoudelijk en educatief materiaal, de activiteiten over heel Vlaanderen en het bezinnend aanbod. De statistieken van de website vertellen ons dat er meer dan 6.000 unieke bezoekers interesse toonden. Opvallend: in die cijfers waren alle leeftijdscategorieën evenredig vertegenwoordigd. De thematiek sprak met andere woorden jong en oud aan.

In het kader van de campagne riepen we op om te laten zien dat iedereen recht heeft op een thuis door mee te doen aan de symbolische ‘deel dakjes’-actie. Hoe ging dat in zijn werk? Simpel! We vroegen om met beide handen een ‘dakje’ boven het hoofd te maken en dit vast te leggen op foto of met de boomerang-app. De actie kende een groot bereik, velen gaven gehoor aan de oproept en deelden dit beeld op Facebook of Instagram met #IedereenThuis.

Op naar vredesweek 2019

Sinds 1 januari 2019 en dit tot en met eind 2020 zetelt België als niet-permanent lid in de VN- Veiligheidsraad. Ons land voerde onder de slogan ‘Concensus smeden, bouwen aan vrede’ een succesvolle campagne om gedurende twee jaar verkozen te worden. Tijdens de Vredesweek 2019, die dit jaar voor de 30ste keer plaatsvindt, willen we samen met de Vredesweekpartners van nabij opvolgen dat woorden in daden worden omgezet. Als Pax Christi Vlaanderen streven we er uitdrukkelijk naar om de slogan te vertalen in meer middelen voor vredesopbouw en efficiënte vredesoperaties in conflictgebieden. Hiertoe stellen we ook ons expertise ter beschikking en zetten we in op brede sensibilisatie omtrent het belang hiervan.

partners